Kurs og arrangement, Kurs og Arrangementer Webcast ifbm. lansering av NORSARs nye jordskjelvsoneringskart – 27. mars
webcast-ifbm-lansering-av-norsars-nye-jordskjelvsoneringskart-27-mars

NORSAR ønsker velkommen til lansering av et nytt og digitalt jordskjelvsoneringskart. Det presenteres som webcast 27. mars 08:30.

Presentasjonen

NORSAR vil presentere kartet og mulighetene det gir. Multiconsult har gjort beregninger på potensielle innsparinger for ulike bygningsgrupper og områder i Norge.

Møtet gjennomføres som en Skypepresentasjon.

Du kan melde din interesse til Åshild Huseby i Multiconsult (Åshild Huseby (Ashild.Huseby@multiconsult.no, eller på telefon 90 99 11 72).

Program

0830 – 0845:        Anne S Lycke, Administrerende direktor, NORSAR orienterer om NORSARS og NORSARS arbeid med å revidere datagrunnlaget for jordskjelvbelastninger

0845 – 0915:        Dr. ing Nils E. Forsén orienterer om konsekvenser av endringene for dimensjonering av konstruksjoner

0915 – 0930:        Mulighet for spørsmål

Bakgrunn

Norge er det landet nord for Alpene med høyest jordskjelvaktivitet. Vi har strengere regler for dimensjonering av bygg og anlegg enn våre naboland. Dagens jordskjelv­sonerings­kart baserer seg på 20 år gammel kunnskap presentert i datidens format; papir. Regelverket ble ytterligere strammet inn med EU-reglene Eurocode 8. Jordskjelv ble dimensjonerende last i store deler av Norge. Etter hvert som ny kunnskap kom til, økte uroen for at dette kanskje var i strengeste laget.

NORSAR har nå etablert et nytt kunnskapsgrunnlag for norsk jordskjelvsonering basert på nye data og bedre regnemodeller og metoder. Kartet viser hvilke områder i Norge, inkludert Svalbard, som har sannsynlighet for jordskjelv – og hvilket skadepotensiale skjelvene har. Den nye soneringen viser at skadepotensialet går vesentlig ned for mange områder i Norge. Noen steder bortfaller behovet for ekstra sikring helt. Dette gir store kostnadsbesparelser for mange bygg og anlegg. Samfunnsnytten av den nye soneringen treffer også kommuner og fylkers beredskapsplanlegging.

Den nye soneringen vil bli tilgjengelig via en portal der man kan bestille analyse av enkeltsteder eller områder. Portalen ligger her: https://www.norsar.no/soneringskart

Foto: Fante Film