Rådgiverytelser

RIF erfarer at rådgivere blir engasjert på svært ulikt vis. Prosjektmål, forventede ytelser og roller er ofte uklart angitt fra oppdragsgivers og myndighetenes side. Det blir opp til rådgiveren å definere dette selv, med varierende resultat. Dette bidrar til at man konkurrerer på ulike vilkår når det gjelder rammene for oppdraget, og får unødige diskusjoner i ettertid om dokumentasjonsomfang og kostnader.

RIFs ytelsesbeskrivelser skal bidra til å øke forståelsen for betydningen av spesifikke fagfelt, hva faget omfatter og hvordan rådgivende ingeniører innen faget kan bidra i et prosjekt. Hensikten er altså å gi oppdragsgivere og rådgivere et felles utgangspunkt. Veilederen er ikke bindene for partene. Den reflekterer konsensus mellom de største rådgiverforetakene i Norge om hva som er normale ytelser og fornuftige grensesnitt. Dermed ivaretar den oppdragsgivers og samfunnets interesser i byggesaker.

Akustikk

Her finner du RIFs veileder for akustikk

Bygningsfysikk (RIBYFY)

Elektro (RIE)

Her finner du RIFs veileder for elektro

VVS (RIV)

Her finner du RIFs veileder for VVS

Brannsikkerhet (RIBR)

Her finner du RIFs veileder for håndtering av grensesnittene knyttet til planlegging av brannsikkerhet.

Prosjekteringsledelse

Prosjektledelse i bygge- og anleggsprosjekter

Veilederen som er gratis, ble revidert i januar 2018 og kan lastes ned ved å trykke her.

Miljørådgivning (RIM)

Last ned RIF veilederen om rådgiverytelser RIM ved å trykke her.

Miljørådgiverens (RIM) viktigste bidrag er, sammen med oppdragsgiveren, å legge premissene for miljøkravene i prosjektet. Miljørådgiveren er derfor en premissleverandør, på linje med brannrådgiveren.

Uavhengig kontroll RIB

Her kan du laste ned RIFs veileder for uavhengig kontroll RIB.