Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikring yter erstatning ved død eller livsvarig invaliditet når skadeårsaken er en ulykkesskade som rammer den forsikrede. Med ulykkesskade forstås skade på legemet ved en plutselig ytre begivenhet – ulykkestilfelle – uavhengig av forsikredes vilje.

Forsikringen kan enten tegnes som en heltids ulykkesforsikring (tjeneste og fritid) eller som en ren fritids ulykkesforsikring. Forsikringsdekningen dekker vanlige fritidsaktiviteter, men gjør unntak for spesielle sportsaktiviteter. Man kan også medforsikre ektefelle/samboer. 

Last ned:

Vilkår ulykkesforsikring.