Ekspertgrupper

Ekspertgruppe akustikk

Lyd påvirker de fleste menneskers komfort, helse og sikkerhet. Derfor er akustikkrådgiverne representert i nesten alle typer prosjekter der rådgivere er involvert. Dette omfatter blant annet prosjektering og utbedring av bygg, samferdselsanlegg, industri og offshore. RIFs ekspertgruppe i akustikk har representanter fra alle de store rådgivermiljøene innen akustikk i Norge.

Medlemmer:

Tore Moen (leder), Brekke & Strand, tore.moen@brekkestrand.no, 917 26 952

Lars Boberg Hov, Rambøll, lars.hov@ramboll.no, 957 46 316

Holger Hott, Sinus, hh@sinusas.no, 950 61 591

Pål Szilvay, Sweco, pal.szilvay@sweco.no, 996 19 685

Ivonne Verstappen, Norconsult, Ivonne.Verstappen@norconsult.com, 454 01 271

Clas Ola Høsøien, Multiconsult, clas.ola.hosoien@multiconsult.no, 414 79 358

Trond Norèn, Asplan Viak, trond.noren@asplanviak.no, 455 06 918

Bård Støfringsdal, COWI, bst@cowi.no, 970 14 654     

Tor Kristian Sandaker, Norconsult, Tor.Kristian.Sandaker@norconsult.com, 454 01 198

 

Ekspertgruppe BIM

Bygningsmodellering (BIM) brukes i prosjektering til å 3D-simulere et bygg og hvordan det vil fungere. RIFs ekspertgruppe BIM (Building Information Modeling) skal være en faglig drivkraft og en kompetansekoordinator for RIF sentralt og for RIFs bedrifter og medlemmer på dette feltet.

Gruppen er medlem av viktige fora for BIM og digitalisering, blant annet buildingSMART sitt Tverrfaglige BrukerForum. Gruppen holder jevnlig BIM-kurs basert på buildingSMARTs læreplaner.

Medlemmer:

Odd Tillerli, Prosjektutvikling Midt-Norge, odd.tillerli@prosjektutvikling.no, 450 07 300

Torkil Håheim Kind, Norconsult, tki@norconsult.no, 454 01 397

Torgeir Steen, Dr. Techn. Olav Olsen, tos@olavolsen.no,       

Arve Lønes, Multiconsult, arve.lones@multiconsult.no, 966 27 912

Frederick Roaldsøy Heidahl, Rambøll, Frederick.Heidahl@ramboll.no,

Stian Østvoll Ingvaldsen, Erichsen & Horgen, soi@erichsen-horgen.no, 907 97 827

Torbjørn Tveiten, ViaNova, torbjorn.tveiten@vianova.no, 416 22 006

Ingrid Alvsåker (Leder), Cowi, ial@cowi.no, 489 91 094

Magnus Norgren, Sweco, magnus.norgren@sweco.no, 917 98 867

Bjørnar Markussen, Aas-Jakobsen, bma@aaj.no, 951 38 502

Ekspertgruppe brannsikkerhet

Et prosjekts brannsikkerhet må til enhver tid tilfredsstille krav i lover og forskrifter. En brannsikkerhetsrådgiver i byggesaker har dermed spesielle ansvarsoppgaver knyttet til å ivareta og verifisere at dette er tilfellet. Det anbefales derfor at brannsikkerhetsrådgiveren knyttes til prosjektet så tidlig som mulig som støtte for byggherren og arkitekten når de viktige hovedføringene fastlegges.

Ekspertgruppe bygge- og anleggsteknikk

Ekspertgruppen for bygge- og anleggsteknikk skal være en faglig drivkraft og kompetansekoordinator for RIF sentralt og for RIFs bedrifter og medlemmer. Gruppen utarbeider derfor blant annet veiledere for aktuelle faglige temaer, gir uttalelser om aktuelle og relevante spørsmålsstillinger og arrangerer kurs og seminarer.

Medlemmer:

Øystein Løset, Olav Olsen (RIB), oel@OlavOlsen.no

Morten Andre Helland (leder), Structor (RIB), morten.helland@structor.no

Bjørn Uppstad, Procon (RIB), bu@procon-stavanger.no

Hilde Sunde Tveit, Multiconsult (RIG), hilde.sunde.tveit@multiconsult.no

Ernst Pytten, Rambøll (RIG), ernst.pytten@ramboll.no

Robert de Bruin, Argeo (RIG), robert.debruin@argeo.no

Håvard Narjord, Multiconsult (RIG), han@multiconsult.no

Geir-Andre Thorstensen, Rambøll (RIM), Geir-Andre.Thorstensen@ramboll.no

Eirik Wærner, Multiconsult (RIM), EirikRudi.Waerner@multiconsult.no

Mikael af Ekenstam, Sweco (RIM), mikael.af.ekenstam@sweco.no

Christopher Garmann, Norconsult (RIM), Christopher.Garmann@norconsult.com

Thomas Alne, COWI, thal@cowi.com

Ekspertgruppe bygningsfysikk

Bygningsfysikk er læren om de prosessene som påvirker en bygning som følge av indre og ytre klimapåkjenninger. Bygningsfysikk omfatter en rekke områder som varmetransport, lufttransport, fukttransport, materialkunnskap, stråling og bygningsmaterialers egenskaper ved klimapåkjenninger.

Medlemmer:

Pål Kjetil Eian (leder), Norconsult, Pal.Kjetil.Eian@norconsult.com

Simen Tovmo, Rambøll, simen.tovmo@ramboll.no

Magnar Berge, Asplan Viak, Magnar.Berge@asplanviak.no, 400 46 801

Trond Ulriksen, Multiconsult, trond.ulriksen@multiconsult.no

Axel Bjørnulf, Erichsen & Horgen, aab@erichsen-horgen.no, 94025082

Ingrid Hole, Norconsult, Ingrid.Hole@norconsult.com, 45401341

Stig Geving, Sweco, stig.geving@sweco.no, 92299576

Ekspertgruppe fag og innovasjon

Ekspertgruppen arbeider med faglig utvikling, FoU (forskning og utvikling) og Innovasjon i rådgivende ingeniørbedrifter. Deltagerne er i stor grad ledere innenfor områder som kompetanseutvikling, innovasjon og fagnettverk i medlemsbedriftene. Gruppen arbeider blant annet med temaene faglig karriere, kompetanseutvikling på tvers av rådgiverbransjen, transaksjonskostnader og FoU, og har også dialog med oppdragsgivere om kompetansebehov.

Medlemmer:

Tania W. Leporowski (lederteam), Multiconsult, twl@multiconsult.no

Birgit Farstad Larsen (lederteam), COWI, BIL@cowi.no

Torhild Tøndel, Norconsult, Torhild.Tondel@norconsult.com

Petrine Djupvik Flaa, Sweco, Petrine.Djupvik.Flaa@sweco.no

Maria Kristin Strand, Brekke og Strand, mks@brekkestrand.no

Vibeke Rørvik, Asplan Viak, Vibeke.Rorvik@asplanviak.no

Frode Bovim, Rambøll, frode.bovim@ramboll.no

Roar Smelhus (lederteam), Multiconsult, roar.smelhus@multiconsult.no

Anders Myhr (observatør), Pure Logic,amy@purelogic.no

Erlend Edvardsen, ECTee@ect.no

Erik B. Holm, Olav Olsen, ebh@olavolsen.no

Anders Nohre-Wallden, Asplan Viak, Anders.NohreWallden@asplanviak.no

Ekspertgruppe HMS/SHA

RIFs ekspertgruppe for HMS og SHA jobber med problemstillingen skader, ulykker og dødsfall på arbeidsplass. Hvert år opplever norske bygge- og anleggsplasser dødsfall. Rundt 100 arbeidstakere får varige mén som følge av skade og cirka 8000 har skaderelatert fravær. Dette er tall som bransjen aktivt jobber for å redusere.

Medlemmer:

Knut Aaneland, Multiconsult (leder), knut.aaneland@multiconsult.no

Grethe Asmundsen, Rambøll AS, grethe.asmundsen@ramboll.no

Liv Strøm, Norconsult AS, liv.strom@norconsult.com

Veslemøy Ottesen, Sweco AS, veslemoy.ottesen, veslemoy.ottesen@sweco.no

Ingunn Høgåsen, Multiconsult, ingunn.hogasen@multiconsult.no

Monica Nygård, COWI, mony@cowi.com

Siri Aas-Aune, WSP Norge, siri.aas.aune@wspgroup.no

Ekspertgruppe prosjektadministrasjon

Prosjektadministrasjon er et stort og vidt fagfelt. Det omfatter det vi tradisjonelt i BAE-næringen (bygg, anlegg og eiendom) kaller prosjektledelse, prosjekteringsledelse og byggeledelse. Lederrollene inkluderer arbeid innen de generelle fagfeltene administrasjon, økonomi, planlegging og ledelse. De spesifikke fagfeltene innen BAE-næringen er også innbefattet. Ekspertgruppen jobber for å sikre en felles forståelse av de ulike rollene i PA-faget, samt for å øke kompetansen innen fagfeltet.

Medlemmer:

Trygve Nilsen, Asplan Viak, TrygveS.Nilsen@asplanviak.no

Lars Egil Borsheim, Sweco, lars.egil.borsheim@sweco.no

Henriette Frafjord Berntsen, WSP, Henriette.Berntsen@wsp.com

Anne Mette Bjerknes (Leder), Multiconsult,anne.mette.bjerknes@multiconsult.no

Trygve Sagen, Holte Consulting, trygve.sagen@holteconsulting.com

Jon Aarrestad, Epcon, jona@epcon.no

Kristin Flygind, Rambøll, kristin.flygind@ramboll.no

Ekspertgruppe RAMS

Ekspertgruppen har fokus på RAMS for samferdselssektoren. RAMS står for «Reliability», «Availability», «Maintainability» og «Safety» – eller pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdbarhet og sikkerhet. I et hvert byggeprosjekt er tilstrekkelig sikkerhet og pålitelighet selvsagte elementer, men selve implementeringen er ikke noe som skjer av seg selv. Gruppen fokuserer på skinnegående transportsystemer, men utvidelse til andre typer samferdsel er også aktuelt.

Medlemmer:

Rune Winther,Multiconsult, rune.winther@multiconsult.no

Henrik Bjelland, Multiconsult, henrik.bjelland@multiconsult.no

Mari Fagerjord, Norconsult, Mari.Fagerjord@norconsult.com

Ingrid Almås Berg, Norconsult, Ingrid.Almas.Berg@norconsult.com

Andreas Kiste,Rambøll, andreas.kiste@ramboll.no

Tom Daniel Berg Enger, Rambøll, tom.daniel.enger@ramboll.no

Robert Ganz, Cowi, rga@cowi.no

Elisabeth Nilsen, Cowi, erni@cowi.no

Øyvind Knapskog, Sweco, oyvind.knapskog@sweco.no

Ekspertgruppe tekniske installasjoner

Tekniske installasjoner står for en stadig større andel av entreprisekostnadene i et byggeprosjekt. Faget er i vekst, også grunnet den store satsningen innenfor energi, miljø og infrastruktur. Ekspertgruppen gjør sitt arbeid innenfor hovedfagene VVS og elektro, samt i grensesnittet mellom fagene.

Medlemmer:

Ingvar Birkeli, Rambøll (leder), ingvar.birkeli@ramboll.no, 922 24 363

Janne Grindheim, Norconsult, Janne.Grindheim@norconsult.com

Sturle Norheim, Multiconsult, sturle.loevvik.norheim@multiconsult.no, 97118157

Bjørn Horn, Structor, Bjorn.horn@structor.no

Terje Sauar, ECT, jts@ect.no

Ståle Killie, COWI, SKI@cowi.com

Ekspertgruppe vann- og miljøteknikk

RIFs ekspertgruppe for vann- og miljøteknikk har representanter fra alle de store rådgivermiljøene innenfor vannbransjen. Ekspertgruppen skal være en katalysator og informant mellom rådgiver og markedet med fokus på blant annet fornyet kunnskap innen faget, rammebetingelser for vannbransjen, økt fagstolthet og rekruttering. Ekspertgruppen er også tungt involvert i Norsk Vann Ambassadørprogram.

Medlemmer:

Jonny Ødegård, Norconsult, Jonny.Odegard@norconsult.com

Dordi Skjevling, Cowi, DOSK@cowi.no

Svein Erik Bakken, Sweco, Svein.Erik.Bakken@sweco.no

Sigmund Tøien, Multiconsult, sigmund.toeien@multiconsult.no

Ragnhild Nordmelan, leder, Rambøll, ragnhild.nordmelan@ramboll.no

Kristian Ohr, Asplan Viak, kristian.ohr@asplanviak.no