Søk medlemskap

Bli medlem?

Rådgiverfirmaer er med i RIF fordi det gir dem merverdi gjennom påvirknings- og profileringsarbeid som gjelder den samlede bransjens interesser. Det er firmaet som er medlem av RIF, men som ansatt i et RIF-firma kan man søke om tittelen "Personlig godkjent rådgiver" innen det fagfeltet man er utdannet i og jobber med.

Når søknad er innlevert er det medlemmer av RIF Godkjenningsråd (https://www.rif.no/om-rif/godkjenningsradet/) som evaluerer søknaden og gjennomfører intervju med firmaene før beslutning om godkjennelse fattes.

Hva vektlegges for å bli RIF godkjent firma?

  • Firmaets vedtekter
  • Firmaattest
  • Curriculum Vitae (CV) for sentrale ansatte
  • Årsberetning med revisorbekreftet regnskap. For nystartet firma (driftstid under 1 år) må det isteden fremlegges et budsjett for første driftsår.
  • System for kvalitetsstyring iht NS-EN ISO9001
  • Referanser fra firmaet som søker (kunder og samarbeidsparter) .
  • Liste over større oppdrag med spesifikasjoner for de siste 5 årene
  • Være kjent med RIFs lover, etikkveileder og norm for god forretningsskikk (https://www.rif.no/om-rif/formelle-dokumenter/)

Hva vektlegges for å bli RIF godkjent rådgiver?

  • Curriculum Vitae (CV)
  • Spesifisert liste over større oppdrag siste 5 år
  • Referanser (kunder, samarbeidsparter, tidligere arbeidsgivere)
  • Være kjent med RIFs lover, etikkveileder og norm for god forretningsskikk (https://www.rif.no/om-rif/formelle-dokumenter/ )

RIF påvirker firmaenes rammebetingelser

 • Offentlige anskaffelser
 • Standardkontrakter
 • God rådgiverpraksis
 • Samspill innen Bygg-, Anleggs og Eiendoms-næringen (BAE)
 • Utdanningstilbud og rekruttering til bransjen

RIF øker rådgivernes synlighet

 • RIF synliggjør rådgiverbransjen og hva den står for
 • RIF-godkjenning synliggjør firmaenes kompetanse

RIF tilbyr sine medlemmer servicetjenester og fordeler

 • Juridisk rådgivning (arbeidsrett, anskaffelser og kontrakter)
 • Ekspertgrupper
 • Faggrupper
 • Øvrige nettverk og forum
 • Forsikring og pensjon
 • Benchmark-rapporter (referansemåling): Lønnsstatistikk, bransjestatistikken RIAS (Rådgivende Ingeniører AS) og halvårlig konjunkturrapport.
 • Medlemskontakt
 • Kurs og konferanser
 • Faglige veiledere
 • Relevante publikasjoner tilgjengelig gjennom nettbutikk (flere er til fri nedlastning)
 • Tilgang på styringssystemet Styrsys til rabattert pris, som RIF har bistått i utviklingen av.

RIF-kontingenten er beregnet ut i fra antall årsverk i foretaket. Kontingent per ansatt reduseres jo større foretaket er. For øvrig reduseres også kontingenten for første medlemsår med 1/12 per måned fram til det formelle opptaket som medlem (vi følger kalenderåret ift. beregning av kontingent). Kostnadene til medlemskapet gis det skattemessig fradrag for.