Viktig oppdatering av de rikspolitiske retningslinjene for samordnet areal og transport

03.05.2013

I et felles innspill sier Arkitektbedriftene og RIF at det er viktig og naturlig å oppdatere de rikspolitiske retningslinjene (RPR) for areal og transport. RIF og Arkitektbedriftene mener det er riktig å fremme boligutvikling i tiden framover, men mener det blir feil å gi bolig en særstilling i retningslinjene. Det er riktigere å fokusere på god byutvikling og transport, fremfor boliger isolert.

Etter dialog med Kommunal- og regionaldepartementet og Miljøverndepartementet har Arkitektbedriftene i Norge og RIF sendt inn et felles innspill om oppdateringen av de rikspolitiske retningslinjene for samordnet areal og transport. Innspillet er basert på medlemsbedriftenes erfaring med bruken av rikspolitiske retningslinjer og de dilemmaene de møter når de bistår lokale og regionale planmyndigheter, transportetater og utbyggere.

Viktig å oppdatere

Det er både viktig og naturligå oppdatere de rikspolitiske retningslinjene (RPR) for areal- og transport. Dette først og fremst fordi det har skjedd store lovmessig endringer siden retningslinjene ble utarbeidet i 1993. Vi har fått en ny Plan og Bygningslov samt Naturmangfoldloven.
Dagens rikspolitiske retningslinjer er dessuten basert på løsninger for bebyggelse av nye arealer utenfor sentrum, mens i dag skjer derimot nesten all utviklingen i form av fortetting innenfor eksisterende bebyggelse.

Dette reiser helt andre type spørsmål om høyder, utsikt, uteområdekrav, tetthet, blandede formål, mer åpne markedsrettede planer og disse er dårlig håndtert dagens retningslinjer. For å kunne ivareta på behovet for god bokvalitet, klimaendringer, transportbehovet og presset på byområder og kultur- og naturverdier, er det også viktig at retningslinjene tar med seg disse utfordringene og gjør klarere avveininger mellom ulike interesser for pressområdene.

Direkte intensiver er bedre enn retningslinjer

Både RIF og Arkitektbedriftene mener det er riktig å fremme boligutvikling i tiden framover, men mener det blir feil å gi bolig en særstilling i retningslinjene. For å fremme boligbygging er det bedre og mer effektivt å bruke direkte intensiver, slik Boligmeldingen skisserer, enn å ta dette med i de rikspolitiske retningslinjene, som omfatter mange flere langsiktige og utfordrende problemstillinger enn boligspørsmålet alene. Det som derimot er viktig, er at belønningsordninger videreutvikles som strategi i retningslinjene og at de er tydelige i sin avveining mellom de ulike samfunnsinteressene. Arkitektbedriftene og RIF mener det er riktigere å fokusere på god byutvikling og transport fremfor boliger isolert.

Staten må også skjerpe seg

Arkitektbedriftene i Norge og RIF mener RPR må fremme regionalt samarbeid tydeligere. Vi ser i dag en betydelig utfordring i at statlige og regionale virksomheter ikke lokaliseres slik at de bidrar positivt til en samordnet areal- og transportplanlegging. Retningslinjene bør derfor styrkes slik at trafikkgenererende og arbeidsintensive offentlige virksomhet må plasseres i nærheten av eksisterende kollektivknutepunkt, sentrumsområder og infrastruktur og dermed bidra til å styrke byer og tettsteder.

Innsigelsesmyndighetene har dessuten vist at de i liten grad har klart å samordne seg. RIF og Arkitektbedriftene er derfor opptatt av at det kommer inn et konkret krav i retningslinjene om samordning mellom innsigelsesmyndighetene.

Stedlige kvaliteter må ivaretas

Det er viktig at stedlige kvaliteter videreutvikles og ivaretas. Alle viktige kvaliteter og vern av kultur- og naturverdier må veies opp mot potensiell sentrumsutvikling og fortetting. Byveksten er i dag sterk, så det viktigste dokumentet som omhandler areal- og transportplanlegging må ta for seg byvekst i pressområder.

Egil Skavang, adm. dir. Arkitektbedriftene i Norge
Liv Kari Skudal Hansteen, adm. dir. RIF