RIF fornøyd med innovasjonsstrategi

15.02.2013

Regjeringen har lagt frem Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser. Vi er fornøyd med at strategien er kommet, og at så mange av innspillene våre er tatt med.

Rådgivende Ingeniørers Forening har deltatt i referansegruppen i dette arbeidet. RIF har vært opptatt av at potensialet for innovasjon innenfor rammen av regelverket kan utnyttes bedre enn i dag. Gjennom innovasjon kan bygg- og anleggsnæringen bidra til at vi finne nye gode løsninger for samfunnet.

Mange av RIFs innspill er med

Vi er derfor meget fornøyd med at det er kommet en strategi for innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser, og at så mange av innspillene våre er tatt med. Det at myndighetene nå har en bevisst strategi for å få til økt innovasjon i offentlige innkjøp, er første skritt. Det er også positivt at fokus i strategien er like mye de alminnelige innkjøpene, og hvordan innkjøpspraksis systematisk kan gjøres mer innovasjonsfremmende, som de enkeltstående og usedvanlig store eller kompliserte anskaffelsene.

RIF ønsker krevende bestillere

Noe av det viktigste for RIF var å sette søkelyset på at innkjøpskompetansen hos det offentlige er variabel. Vi ønsker krevende og kompetente bestillere, og ser det som en forutsetning for å få til gode og innovative løsninger. Vi er derfor glade for at kompetansehevende tiltak hos offentlige innkjøpere står helt sentralt i strategien.

Vil dele anskaffelsesrisiko

RIF ga også innspill på at anskaffelsesrisikoen bør deles mellom leverandør og etterspørrer, noe som er tatt med i strategien. Hvis ikke denne risikoen fordeles bedre, frykter vi at innovative løsninger ikke når frem og kjente løsninger foretrekkes. Derfor er vi glade for at strategien legger opp til at anskaffelsesrisikoen skal fordeles mellom leverandør og etterspørrer. I strategien tar departementene til orde for at standardkontrakter kan brukes for å fordele risikoen på en god måte.

Nye møteplasser

Møteplasser for aktører i bygg- og anleggsnæringen er viktig for å få til bedre prosesser og mer innovasjon. RIF ga i sitt innspill til strategien uttrykk for at det er behov for nye arenaer, i tillegg til å videreutvikle de eksisterende. Det er gledelig å se at RIF har blitt hørt på dette området også, og at strategien gjør det klart at offentlige virksomheter skal ha god dialog med markedet.

I tillegg til dette mener RIF det også er viktig at anskaffelsesreglene forenkles, at tildelingskriteriene dreies mot kvalitet og at man i større grad åpner for regningsarbeid som etter RIFs mening vil fremme innovasjon.

Liv Kari