Bedre planlegging på dagsorden

08.02.2012

RIF vet at effektiv planavklaring gir god samfunnsnytte. Dessverre har Norge litt å gå på når veg- og jernbanestrekninger planlegges.

Samferdselsministeren har bedt om innspill til effektivisering av planleggingen. RIF har gitt innspill i form av rapporten Effektivisering av plan- og beslutningsprosesser.

Skal vi oppnå mer effektive og bedre planavklaringer, må vi først og fremst identifisere tidstyvene og flaskehalsene. Deretter må vi finne løsninger og forbedringspunkter. Sist, men ikke minst, må de foreslåtte endringene faktisk gjennomføres. Til det kreves politisk vilje og gjennomføringskraft.

Planlegging av infrastruktur er viktig, særlig den tidlige planleggingsfasen. Det er nemlig da behov og ambisjonsnivå bør avklares. Da har vi også mulighet til å se hele livsløpet til vei og bane i sammenheng. Det er også i tidligfase vi kan utrede smarte løsninger og traseer, og legge grunnlaget for en raskere utbygging og lavere drifts- og vedlikeholdskostnader.

RIF setter behovet for bedre planlegging på dagsorden. I vår rapport "State of the Nation" (2010) og oppdatering av tendensene (2011), var planlegging et tema. I tillegg til å dokumentere et stort vedlikeholdsbehov i norsk infrastruktur og bygg, skisserte RIF løsninger som vil gi mer nytte av hver krone som bevilges. Blant annet kan vi gjennomføre tiltak som sikrer mer effektiv og raskere fremdrift for vei og bane.

RIF-firmaene gir råd til alle forvaltningsnivåer: Kommuner, fylkeskommuner, statlige etater og departementer. RIF-medlemmene bistår private og offentlige i alle planfaser, fra utredning av konsekvenser til utarbeiding av kommuneplaner, reguleringsplaner og detaljplaner for infrastruktur og bygg. RIF mener at vår innsikt i plansystemene og prosessene hos de ulike forvaltningssystemene vil være nyttig og gi et godt grunnlag når samferdselsministeren nå skal effektivisere planprosessene.

RIF ser at effektiviseringsbehovet ikke bare omfatter selve planleggingen, men vel så mye beslutningsprosessene knyttet til planleggingen. Dette gjelder både de politiske beslutningsprosessene og beslutningsprosessene hos fagmiljøene. Alle forvaltningsnivåene, kommuner, fylkeskommuner, fagetater, departement og næringen selv, må jobbe for en effektiviseringsgevinst. I tillegg må Stortinget som premissleverandør bidra til større forutsigbarhet, spesielt for finansiering av veg og jernbane.

Les hele rapporten fra RIF til Samferdselsdepartementet:

Effektivisering av plan- og beslutningsprosesser – et innspill fra rådgivende ingeniører.

Liv Kari