Miljørådgivning (RIM)

 

Last ned RIF veilederen om rådgiverytelser RIM ved å trykke her

Miljørådgiverens (RIM) viktigste bidrag er, sammen med oppdragsgiveren, å legge premissene for miljøkravene i prosjektet.  Miljørådgiveren er derfor en premissleverandør, på linje med brannrådgiveren.

Miljørådgiveren er i tillegg en kontrollfunksjon, ved å kontrollere at miljøkravene blir fulgt.

Oppdragsgiverens miljøambisjoner vil derfor være styrende for hvor omfattende RIM-rollen blir. RIM kan avgrenses til kun enkelt-temaer, eller omfatte alle miljøtemaer, inkludert forurenset grunn. I større rådgiverfirmaer vil det være naturlig at det er flere miljørådgivere som løser hver sine oppgaver, men hvor én person fronter dette arbeidet overfor oppdragsgiveren.

RIM har derfor to funksjoner:

  1. Utforme miljøkrav som leder til en miljøoppfølgingsplan, ytre miljø-plan eller tilsvarende.
  2. Planlegge, følge opp og dokumentere de miljømål som er satt i prosjektet.

Miljø er en tverrfaglig disiplin som griper inn i alle beslutninger. For enkelte oppgaver til en rådgivende ingeniør miljø vil grensesnittene mot de andre fagene være begrensede, men som regel vil gode resultater være avhengige av at miljørådgiveren er en godt integrert del i en prosjektgruppe.I et byggeprosjekt er planlegging og detaljprosjektering av miljøtiltak ofte fordelt på flere aktører. Likeledes er utførelsen og kontroll av utførelsen fordelt på flere entreprenører/leverandører. God koordinering er avgjørende for sluttresultatet.

I denne veilederen er det definert hva som skal anses å være normalytelser fra RIM. Det er i det veilederen angitt hvilke ytelser som skal anses å være RIMs normalytelser knyttet til gjeldende forskriftskrav i blant annet Byggteknisk forskrift (TEK) og Forurensingsloven samt knyttet til andre typiske oppgaver til RIM. Byggteknisk forskrift er ikke uttømmende med tanke på hvilke lov- og forskriftskrav som er relevante for RIMs ytelser i bygg- og anleggsprosjekter, men siden den er viktigst utgangspunkt i bygg- og anleggsprosjekter er den også brukt som hovedsakelig utgangspunkt i denne veilederen.