Nærings- og etikkrådet

columns nett.jpg

RIFs Nærings- og etikkråd er et støtteorgan for hovedstyre og administrasjon knyttet til rådgiverfirmaers kontraherings- og kontraktsforhold, og et organ med selvstendig beslutningsrett knyttet til vurdering av opptreden i forhold til RIFs norm for god forretningsskikk.

Nærings- og etikkrådet står bak RIFs etikkveileder.

Sammensetning av Nærings- og etikkrådet

  • Ivar Eng, leder av rådet, Multiconsult
  • Egil Bøckmann, rådsmedlem, Cowi
  • Trond Hagen, rådsmedlem, Aas-Jakobsen
  • Trond Glesne, rådmedlem, Norconsult
  • Kjell Ove Tvinnereim, Rådsmedlem, Sweco Norge
  • Bjørn Egil Male, Rådsmedlem, Asplan Viak
  • Jill Akselsen, rådsmedlem, WSP Norge
  • Jon Børge Stette, rådsmedlem, Dr. Techn. Olav Olsen

Advokat Morten Gran er rådets sekretær.

Nærings- og etikkrådets oppgaver

Ta stilling til klage på medlemmer eller RIF-godkjente rådgivere i forhold til Norm for god forretningskikk.
Gi råd om opptreden i RIF-miljøet og kunders ønskede premisser for slik opptreden i forhold til RIFs Norm for god forretningsskikk, og videreutvikle normen med utgangspunkt i erfaringer og innspill.
Foreta nødvendige tiltak for å møte utviklingen i forhold til engasjementsvilkår, slik at medlemmene kan utføre profesjonelt arbeid for sine kunder.
Informere om forebyggende arbeid for å redusere ansvarsbetingende feil ved utøvelsen av yrket, blant annet forankret i erfaringsmateriale knyttet til ansvar.
Gi råd om nødvendig forsikringsdekning av medlemmers virksomhet.

Rådets behandling av klage i forhold til RIFs Norm for god forretningsskikk

Klage fra RIF-miljøet må fremmes innen 3 måneder etter at klageren ble kjent med de omstendigheter klagen grunnes på. Klagen skal være skriftlig, og bør inneholde framstilling og dokumentasjon av det saksforhold klagen bygger på og hva det klages over. Det er ingen begrensning av hvem som kan innklage et medlem eller RIF-godkjent rådgiver.

Avgjørelsen og meddelelse til partene bør skje innen 1 måned etter at saksforberedelsene er avsluttet. Avgjørelser skal begrunnes.

Saker som skal behandles eller blir behandlet av domstolene eller en voldgiftsrett, skal ikke behandles. Beslutning om avvisning skal snarest meddeles partene.

Rådet har adgang til å innhente alle opplysninger som er nødvendige for å ivareta rådets oppgaver, og om nødvendig trekke inn utenforstående ekspertise. Rådet skal behandle all informasjon på en slik måte at medlemmenes interesser ikke unødig blir skadelidende. Ved behandling av saker i rådet gjelder de alminnelige prinsipper om habilitet. Se for øvrig RIFS lover §15-3.

Rådet er vedtaksført når minst halvdelen er til stede. Saker avgjøres normalt med simpelt flertall. Rådet har adgang til å innhente alle opplysninger som er nødvendige for å ivareta rådets oppgaver, og om nødvendig trekke inn utenforstående ekspertise. Rådet skal behandle all informasjon på en slik måte at medlemmenes interesser ikke unødig blir skadelidende. Ved behandling av saker i rådet gjelder de alminnelige prinsipper om habilitet. 

Sanksjoner

Hvis overtredelse har funnet sted i forhold til RIFs Norm for god forretningsskikk, kan vedkommende medlem eller RIF-godkjent rådgiver tildeles en advarsel, eventuelt også gebyr  knyttet til behandling av saken.

Rådet har, i henhold til RIFs lover §15-2, fullmakt til å ekskludere et medlem av rådgiver ved alvorlig overtredelse av innhold i RIFs Norm for god forretningsskikk. Slik beslutning krever enstemmighet i rådet.

Anke

Rådets beslutninger kan ankes til hovedstyret innen 30 dager etter at beslutningen er meddelt vedkommende. Ved slik anke skal rådet avgi uttalelse til hovedstyret, og alt relevant materiale oversendes hovedstyret.