Vedtekter RIF Østfold

Revidert forslag til Vedtekter for RIF ØSTFOLD (19-04-2006-1)

§1 t.o.m. 4 er obligatorisk for alle RIFs lokalforeninger og er vedtatt av RIFs hovedstyre 09. 02. 2005. De øvrige § er tilpasset RIF Østfold og vedtatt på lokalforeningens årsmøte den 19. 04. 2006.

§1Navn

Lokalforeningens navn er RIF Østfold.

§2Formål

Formålet med RIF Østfold er å fremme interessene til de foretak innen Østfold som er medlem av foreningen RIF. Dette skal gjøres for å oppnå best mulig forretningsvilkår for de lokale foretak, gjennom å arbeide for å bedre rådgiverbransjens rammevilkår politisk, økonomisk og i forhold til oppdragsgivere, og ved å bidra til å styrke foretakenes og medarbeidernes handtering av disse rammevilkårene.

§3Virksomhet

Lokalforeningen skal skape arenaer for forretningsmessig, markedsmessig, faglig, etisk og relasjonsmessig utvikling. Lokalforeningen skal også søke å ivareta medlemmenes interesser gjennom felles profilerings-, markedsførings- og påvirkningstiltak, herunder kommunikasjon med og påvirkning av politiske, offentlige og private beslutningstakere av betydning for lokalforeningens medlemmer. Lokalforeningen skal drives i samsvar med RIFs lover og uttrykte prioriteringer. Lokalforeningen skal også søke samarbeid med andre lokalforeninger av RIF og andre relevante interesseorganisasjoner. Alle medlemmenes medarbeidere og styrerepresentanter har anledning til å delta på lokalforeningens arrangementer. Styret kan også avgjøre om andre kan delta. Det skal legges til rette for at alle interessenter blir informert om lokalforeningens virksomhet. Lokalforeningen skal føre protokoll for sin virksomhet, som uoppfordret og fortløpende sendes i kopi til RIF. I nødvendig utstrekning skal lokalforeningen også på annen måte holde RIF løpende orientert om sin virksomhet.

§4Medlemskap

RIF-tilknyttet foretak/avdeling/kontor innen det området lokalforeningens navn angir kan være medlem av lokalforeningen.

§5Årsmøte

§5-1 Ordinært årsmøte

Årsmøtet er lokalforeningens øverste organ. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mai. Lokalforeningens styre sender innkalling med dagsorden og saksdokumenter minst fire uker før årsmøtet. Årsmøtet velger møteleder, og er beslutningsdyktig i de saker som står i innkalling.

§5-2 Saker som årsmøtet skal behandles

Konstituering Årsberetning Årsregnskap og balanse, derunder anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd Godtgjøring av revisor Bidrag til neste års markedstiltak Godtgjøring av tillitsvalgte Budsjett og fastsettelse av kontingent Valg Øvrige saker nevnt i innkallingen Medlemmers forslag til saker som skal behandles, må være fremmet for lokalforeningens styre to uker før årsmøtet.

§5-3 Deltakerrett og stemmerett

Alle medlemmenes medarbeidere og styremedlemmer har anledning til å delta på årsmøtet og har talerett. Stemmerett har fremmøtte representanter som medlemmene har betalt kontingent for.

§5-4 Valg

En valgkomité på minimum 3 personer, valgt av det foregående årsmøtet etter innstilling fra lokalforeningens styre, innstiller kandidater til styre og revisor. Årsmøtet kan også velge særskilte utvalg. Dersom det oppstår endring i valgte organer mellom årsmøtene, fastsetter og gjennomfører styret nødvendige tiltak.

§5-5 Avstemningsregler

Vedtak på årsmøtet fattes med simpelt flertall av de avgitte stemmer. Et medlem kan la seg representere av annet medlem gjennom fullmakt. Blanke stemmer anses som ikke avgitt. Avstemming skal være skriftlig hvis ett medlem krever det.

§5-6 Protokoll

Det skal føres protokoll fra årsmøtet. Protokollen undertegnes av møteleder og to valgte representanter for deltakende medlemmer. Kopi av protokollen kan sendes medlemmene på anmodning. Den skal være tilgjengelig via foreningens hjemmeside.

§6Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret med tre ukers varsel hvis det kreves av styret eller minst 10 % av medlemmene. Det ekstraordinære årsmøtet kan kun fatte vedtak i de saker som er nevnt i innkallingen.

§7Lokalforeningens styre

§7-1 Styrets oppgaver

Lokalforeningen ledes av et styre som har ansvar for forvaltning i samsvar med foreningens lover og vedtak fattet av årsmøtet. Styret skal fastsette planer og budsjett for lokalforeningens virksomhet.

§7-2 Styrets sammensetning

Styret består av minst 5 personer, hvorav 1 styreleder, 1 sekretær og 1 kasserer. Det kan også velges varamedlem til styret. Eksterne, dvs. personer som ikke ansatte hos et medlem, kan velges til styret. Styreleder skal være fra et medlem.

§7-3 Valg og funksjonstid

Valgene gjøres av årsmøtet ved enkeltvalg. Styreleder velges for 1 år.

§7-4 Signatur

Lokalforeningens signatur innehas av styrets leder alene eller av 2 styremedlemmer i fellesskap. Kasserer har signaturrett i økonomiske forhold som er godkjent av styret.

§8Utvalg

Styret kan oppnevne utvalg, og delegere oppgaver til disse gjennom utarbeiding av instruks.

§9Økonomi, betaling

Hvert medlem betaler årlig bidrag til lokale markedstiltak i regi av lokalforeningen. I tillegg betales det for konkrete aktiviteter. Størrelsen på det årlige bidrag fastsettes av årsmøtet på grunnlag av antall årsverk, og betales forskuddsvis for ett år. Dersom det ikke betales etter 2. gangs purring, er dette grunnlag for eksklusjon.

§10Representasjon

Styrets leder eller den styret utpeker representerer foreningen på møter RIF arrangerer, hvor slik representasjon er ønsket (Lokalforum, Årsmøsmøte og Høstmøte). Alle kostnader forbundet med deltakelse i standardprogrammet dekkes av Lokalforeningen. Budsjetterte kostnader godkjennes av styret før påmelding.

§11Vedtektsendring

Endring av foreningens vedtekter kan kun foretas på ordinært årsmøte. Til vedtektsendring kreves 2/3 flertall av de fremmøtte. RIF orienteres om vedtatte vedtektsendringer.

§12Utmelding

Et medlem som ønsker å melde seg ut av lokalforeningen, må melde dette skriftlig til lokalforeningens adresse for å unngå forpliktelser for påfølgen­de år. Medlemskap opphører 31.12. i utmeldingsåret.

§13Oppløsning av lokalforeningen

Oppløsning av lokalforeningen kan foreslås av styret eller minst 10 % av medlemmene. Vedtak om oppløsning krever ¾ flertall av stemmene på årsmøtet. Ved eventuell oppløsning av lokalforeningen, kan oppsparte midler benyttes til å etablere ny organisasjon for de lokale medlemmene av RIF, eventuelt til formål vedtatt av medlemmene i forbindelse med vedtak om oppløsning.