Lover for RIF Service

(Vedtatt på årsmøte 23. mars 2007/revidert på årsmøte 24. april 2013 og årsmøte 22. april 2014)

§1 - Navn
Foreningens navn er RIF Service
Administrasjon for RIF Service har sete i Oslo, og ledes av administrerende direktør.

§ 2 – Formål
Formålet med RIF Service er å bedre medlemmenes kompetanse, konkurranseevne og økonomi ved å ivareta fellesoppgaver som kan utføres bedre eller rimeligere enn av medlemmene.

§ 3 - Virksomhet
RIF Service skal tilby etterspurte tjenester innenfor arbeidsgiverstøtte, kontrakts-, kontraherings- og konkurranseforhold, samt fellesfaglige utviklingsprosjekter som fremmer medlemmenes forretningsmessige virksomhet.
RIF Service skal i hovedsak drive tjenesteyting og salg utenfor medlemmenes primære kompetanseområder.
RIF Service skal drives etter vanlige forretningsmessige prinsipper.

§ 4 - Medlemskap
Medlemmer i RIF Service skal være medlem i foreningen RIF og vice versa. Medlem i RIF Service plikter således til enhver tid også å tilfredsstille de krav til medlemskap som måtte være oppstilt i lover for RIF. Utmelding eller eksklusjon fra den ene forening medfører samtidig opphør av medlemskap i den annen forening.

§ 5 - Opplysningsplikt
Medlemmer av RIF Service plikter å sende inn opplysninger som er nødvendige for tilfredsstillende gjennomføring av formål og drift for RIF Service. Opplysninger som blir innhentet under løfte om anonymitet, skal kun gjøres tilgjengelig for andre i anonymisert form. Styret har rett til å få oppgitt alle opplysninger som er nødvendige for å utføre de oppgaver som er pålagt det.

§ 6 - Årsmøte
§ 6-1 Ordinært årsmøte
Årsmøtet er øverste organ for RIF Service. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av juni, og kan avholdes hvor som helst i Norge etter beslutning av et foregående årsmøte. Styret sender innkalling med dagsorden og saksdokumenter minst tre uker før årsmøtet.
Årsmøtet ledes av valgt ordfører, og er beslutningsdyktig i de saker som står på dagsorden.

§ 6-2 Saker som skal behandles
Årsmøtet skal behandle:
Konstituering. Aksjelovens kap. IV (§§ 5-12 til og med 5-16) får anvendelse så langt det passer
Årsberetning
Forslag til årsregnskap og balanse, derunder anvendelse av overskudd eller
dekning av underskudd
Godtgjøring av revisor
Grunnlag for fastsetting av neste års stemmefordeling og serviceabonnement
Budsjettramme
Godtgjøring av tillitsvalgte
Valg
Tid og sted for kommende årsmøte
Øvrige saker nevnt i innkallingen
Medlemmers forslag til saker som skal behandles, må være fremmet for styret 2 måneder før årsmøtet.

§ 6-3 Deltaker- og stemmerett
Alle medlemmenes medarbeidere og tillitsvalgte har anledning til å delta på årsmøtet med talerett. Stemmerett har representant valgt av medlem som har betalt serviceabonnement og ellers tilfredsstiller § 4.

§ 6-4 Valg
En valgkomité på 6 personer, valgt av foregående årsmøtet, innstiller kandidater til følgende verv: Styre, revisor, 2 representanter til å undertegne i protokollen, ordfører for neste årsmøte. Årsmøtet kan også velge særskilte råd og utvalg. Neste års valgkomité velges etter innstilling fra styret.

§ 6-5 Avstemming
Dersom det oppstår endring i valgte organer mellom årsmøtene, fastsetter og gjennomfører styret nødvendige tiltak.
Vedtak på årsmøtet fattes med simpelt flertall av de avgitte stemmer. For vedtak om å endre lovene eller oppløse RIF Service, kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer anses som ikke avgitt.
Antall stemmer for hvert medlem beregnes i hele tall etter antall innrapporterte årsverk, med basis i andel av samlet innbetaling til RIF og RIF Service, etter følgende formel:
A + B tanh p/n + C p
der
p = antall årsverk, og faktorene A, B, C og n fastsettes av årsmøtet året før.

§ 6-6 Representasjon ved fullmakt
Et medlem som er forhindret fra å møte, kan ved skriftlig fullmakt la seg representere ved fullmektig. Ingen representant kan avgi flere stemmer ved fullmakt enn det største medlemmets stemmetall.

§ 6-7 Protokoll
Det skal føres protokoll fra årsmøtet. Protokollen undertegnes av ordføreren og to valgte representanter for deltakerne. Kopi av protokollen sendes alle medlemmene.

§ 7 - Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret med tre ukers varsel hvis det kreves av styret, minst 10 % av medlemmene eller medlemmer som representerer minst 15% av det totale stemmeantall. Det ekstraordinære årsmøtet kan kun fatte vedtak i de saker som er nevnt i innkallingen.

§ 8 – Styret
§ 8-1 Styrets oppgaver
RIF Service ledes av et styre som har ansvar for forvaltning i samsvar med lover og vedtak fattet av årsmøtet. Styret skal fastsette planer og budsjett for foreningens virksomhet.
Styret ansetter administrerende direktør og fastsetter dennes betingelser, derunder eventuell ansettelse på åremål. Styret kan også avvikle administrerende direktørs ansettelsesforhold.
For styrets arbeid og saksbehandling gjelder aksjelovens kap 6,II så langt det passer.

§ 8-2 Styrets sammensetning
Styret består av 3 medlemmer, med 2 varamedlemmer. 2 av styremedlemmene skal være.
styreleder og nestleder for foreningen RIF.

§ 8-3 Valg og funksjonstid
Valget gjøres av årsmøtet ved enkeltvalg. Både medlemmer og varamedlemmer velges for ett år.

§ 8-4 Signatur
Signatur for RIF Service innehas av styrelederen alene eller 2 styremedlemmer i fellesskap.

§ 9 – Ekspertgrupper og faggrupper
§ 9-1 Generelt
Administrerende direktør for RIF Service kan opprette og nedlegge, slå sammen og dele opp ekspertgrupper knyttet til deler av de tjenester som leveres av RIF Service, og fastsette instruks som gjelder for disse.
Ekspertgruppenes hovedformål er å bistå administrasjonen med å oppnå fastsatte strategier for RIF/RIF Service.
Administrerende direktør for RIF Service kan delegere sine fullmakter vedr ekspertgruppene og faggruppene til medarbeidere i RIF Service.

§ 9-2 Ekspertgruppe
Ekspertgruppene skal bestå av 3-10 personer valgt fra medlemsbedriftene. Utvalget velger selv nye medlemmer med alminnelig flertallsvalg. Ved likt stemmetall utpeker administrerende direktør for RIF Service nye medlemmer. Leder for ekspertgruppe utpekes av administrerende direktør for RIF Service. Ekspertgruppens medlemmer velges for 2 år av gangen.
Ekspertgruppene skal tilstrebe at medlemmene har spredning mellom store og mindre medlemsbedrifter, geografisk spredning, har medlemmer av begge kjønn, og har spredning i alder.
Ekspertgruppene fastsetter selv møteplan. Ekspertgruppene skal utarbeide handlingsplan, i tråd med vedtatt strategi og handlingsplan for RIF/RIF Service, og tilhørende budsjett for hvert kalenderår. Handlingsplanen og ekspertgruppenes fordelinger innenfor budsjettrammer skal godkjennes av administrerende direktør for RIF Service.

§ 9-3 Faggrupper
Faggruppenes (godkjenningsområdets) deltakere innkalles til møte når det kreves av styret, ekspertgruppene eller minst 10 % av faggruppens medlemmer. På møtet har medlemmer stemmerett i forhold til hvor mange årsverk de har innenfor faggruppen.
Dersom det framgår av innkalling 2 uker i forveien, kan faggruppemøtet en gang årlig beslutte å gjennomføre tiltak med økonomiske konsekvenser for deltakerne i faggruppen.

§ 10 - Godtgjøring av tillitsvalgte
Godtgjøring av tillitsvalgte fastsettes av årsmøtet, etter innstilling fra styret.

§ 11 - Eierskap i selskaper
RIF Service kan helt eller delvis eie selskap knyttet til virksomheten, jfr § 3

§ 12 - Betaling for alminnelige ytelser
§ 12-1 Generelt
Betaling for alminnelige ytelser fra RIF Service overfor medlemmer finner sted forskuddsvis for ett år som serviceabonnement, på grunnlag av vedtak fattet av årsmøtet for RIF Service, jf § 6-2.

§ 12-2 Beregningsgrunnlag for betaling
Betaling for alminnelige ytelser beregnes etter antall årsverk pr 1. oktober foregående år. For nye medlemmer av RIF Service beregnes ut fra antall årsverk ved opptak. Medlem som tas opp i løpet av året, får beregnet sin betaling forholdsmessig.
Det skal betales for innleid personell, med mindre disse inngår i andre medlemmers oppgitte bemanning. Avdelingskontorer i Norge regnes som en del av medlemmet. Ansatte med fast bopel i utlandet medregnes ikke.
Konsern, som definert i selskapsloven og aksjeloven, kan delta og betale til RIF Service på konsernbasis.
Ved forsinket betaling skal medlemmet betale morarenter i henhold til lov om renter ved forsinket betaling. Ved varslinger beregnes normale purregebyr.
Dersom betaling for alminnelige ytelser og påløpne renter ikke betales etter 2. gangs purring, er dette grunnlag for eksklusjon, jf§15. Et ekskludert medlem er forpliktet til å betale full kontingent til RIF til og med det året eksklusjonen trer i kraft.

§ 13 - Betaling for spesielle tjenester
Styret for RIF Service, eller den styret har delegert oppgaven til, kan fastsette priser og betalingsvilkår for spesielle tjenester overfor et medlem.

§ 14 - Utmelding
Et medlem som ønsker å melde seg ut av RIF Service, må melde dette skriftlig til administrasjon før 1. oktober for å unngå forpliktelser for påfølgende år. Medlemskap opphører 31.12. samme år. Jf for øvrig §4 om medlemskap.

§ 15 - Eksklusjon
Dersom et medlem ikke innfrir lovenes krav til medlemskap jf § 4, eller ikke innen rimelig frist betaler fastsatt serviceabonnement, jf §12-1, er dette grunnlag for eksklusjon etter vedtak i styret. Slikt vedtak om eksklusjon kan ankes til ankeråd valgt av årsmøtet. Styret kan bestemme at en avgjørelse om eksklusjon , og eventuelt begrunnelsen, skal gjøres kjent for andre enn dem det gjelder.

§ 16 – Formuesforvaltning
Økonomiske midler for RIF Service forvaltes av administrasjonen under styrets kontroll i henhold til vedtak i styret eller på årsmøtet.

§ 17 – Oppløsning av RIF Service
Oppløsning av RIF Service kan foreslås av styret eller minst 10% av medlemmene eller medlemmer som representerer minst 1o% av det totale stemmeantall.
Vedtak om oppløsning av RIF Service krever ¾ flertall av stemmene på årsmøtet, jf§ 6-5. For at oppløsning skal bli endelig, skal dette vedtak behandles på et ekstraordnært årsmøte minst 3 måneder etter at det er fattet.
Er RIF Service besluttet oppløst velger årsmøtet et avviklingsstyre som sammen med administrasjonen skal forestå avviklingen av foreningen. Avviklingsstyrets og administrasjonens fullmakter skal være de samme som styret og administrasjonen har ved ordinær drift. Årsmøtet skal også velge en komité til å ta vare på arkiv og eiendeler samt oppsparte midler.
Oppsparte midler kan benyttes til å etablere ny organisasjon for medlemmene av RIF Service, eventuelt til formål vedtatt av medlemmene i forbindelse med vedtak om avvikling