Ny nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall 2017-2020 (NHP4) er klar.

05.12.2017

Foto: BNL

 

Ny nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall 2017-2020 (NHP4) er klar.

Etter et år med planarbeid er byggenæringen og avfallsbransjen klare med sin fjerde nasjonale handlingsplan for bygg- og anleggsavfall siden 2001.

– Hovedmålet i planperioden er at alt bygg- og anleggsavfall skal søkes minimert og sikres høyest mulig gjenvinning og forsvarlig håndtering, sier leder av NHP-nettverket Rannveig Ravnanger Landet fra BNL i pressemeldingen.

De tre delmålene i NHPP4 er:

  • Bidra til forsvarlig håndtering av alt farlig bygg- og anleggsavfall, og hindre resirkulering av miljøgifter
  • Oppfylle EUs mål om 70 % materialgjenvinning av BA-avfall i 2020
  • Minimere mengden bygg- og anleggsavfall ved riving, rehabilitering og nybygging

Summen av material- og energigjenvinning i byggebransjen har, ifølge pressemeldingen, ligget mellom 80 og 86 prosent i flere år. SSBs ferske avfallsstatistikk for 2015 viser også at de totale byggavfallsmengdene har gått ned 1,5 prosent fra året før.

–I kommende plan vil det trolig bli et stort behov for å skaffe midler til å arbeide med avfallsminimering, tilføyer hun.

Noe arbeid er allerede igangsatt, herav flere prosjekter med støtte fra Direktoratet for byggkvalitet.

I pressemeldingen omtales tre utredninger som allerede er igangsatt i 2017:

  • Det skal skaffes til veie en bedre oversikt over volum og materialsammensetning av avfallet som oppstår i bygge-, rive og rehabiliteringsprosjekter som er så små at de ikke utløser kravet om avfallsplan. Målsettingen omfatter også en bedre forståelse av hvor og hvordan dette mottas og rapporteres i dag.
  • Det skal skaffes til veie en bedre oversikt over farlig avfall inneholdende fluorholdige gasser fra kuldeanlegg og varmepumper. Dette er sterke klimagasser som kan inndeles i tre generasjoner, KFK, HKFK og HFK, hvorav KFK og HKFK er ozonnedbrytende, mens HFK fører til global oppvarming. Siden HFK var erstatningen for KFK og HKFK, er denne gassen i dag i store mengder bundet opp i kuldeanlegg og varmepumper i næringsbygg.
  • Det er igangsatt samarbeid med Bygg og Bevar og Lavenergiprogrammet om ulike former for spredning av kompetanse om bygg- og anleggsavfall. Disse gjelder fagtreff i hele landet og informasjon til huseiere på nett.

Rif er representert i NHP ved Eirik Rudi Wærner fra Hjellnes og RIFs ekspertgruppe Bygge- og anleggsteknikk