Endringer i konkurranseprogram til plan- og designkonkurranse for prosjekt Nytt regjeringskvartal

13.02.2017

Foto: Nordic - Office og Architecture/Statsbygg

Rådgivende ingeniørers forening har sammen med AiN og NAL vært i dialog med Statsbygg for å gi våre innpsill til konkurranseprogrammet for nytt regjeringskvartal. Utfallet ble at foreningene fikk delvis medhold i viktige elementer i konkurranseprogrammet.  

RIF, NAL og AiN ba om at konkurransens mål og rammer ble presisert, og at både utlevert og innlevert materiale ble tilpasset konkurransens nivå. Statsbygg besluttet da å reduser krav til tegninger i målestokk 1:200, og fokusert på tegninger i 1:500. Organisasjonene ønsket også en presis avgrensing av innlevert materiale. I krav til innlevert materiale har Statsbygg derfor satt en ramme for hva som skal leveres inn av plansjer og sider i leseheftene. 

Alle organisasjonene hadde innspill på vektingen av tildelingskriteriene under forhandlingene. Samtlige mente at pris skulle vektes lavest, mens AiN og Rif presiserte at kompetanse burde vektlegges høyere. Som følge av disse innspillene, samt drøftinger i møte 13.10, justerte Statsbygg vekting av tildelingskriteriene og konkluderte med 50% vekt på kvalitet på løsningsforslaget, 35% på oppdragsforståelse, herunder kvaliteten på tilbudt personell, og 15% på honorar, timerater.

Organisasjonene pekte videre på at gitte honorar er for lavt og at kun vinnere i plan- og designkonkurransen skal skrive tilbud til de etterfølgende forhandlingene, og videre at vinnerne bør få betalt ekstra honorar for forhandlingsfasen.

Statsbygg var enig i at det bør være sammenheng mellom honoraret og det som skal leveres i søknaden og konkurransen, og har tilpasset konkurransen mål og program til dette. Statsbygg mener prinsipielt at man i denne type konkurranser må se honoraret i sammenheng med muligheten for påfølgende oppdrag. Et alternativ ville vært en anbudskonkurranse der ingen av tilbyderne ville fått honorar.

Statsbygg har imidlertid konkludert med at juryen kun skal kåre to vinnere i plan- og design konkurransen. Dette for å spare deltakerne for unødig ressursbruk. Videre har Statsbygg imøtekommet organisasjonenes innspill om at kun vinnere av plan- og designkonkurransen skal skrive kommersielt tilbud og at disse vil få en særskilt godtgjøring for dette.