Nominer kandidater til Vannprisen

24.11.2016

Vannprisen er stiftet av RIF-firmaene i faggruppe Vann- og Miljøteknikk. Prisen er er en anerkjennelse for spesiell innsats i forbindelse med bevaring og forbedring av vårt vannmiljø. Prisen kan gis til enkeltpersoner, firma, frivillige organisasjoner eller institusjoner.

Forslag til kandidat sendes skriftlig innen 31.12.2016 med følgende innhold:

- Navn på kandidat
- Presentasjon av kandidaten
- Begrunnelse

Forslag sendes til: 
tone.juel@tekna.no eller
post@vannforeningen.no

 

Statutter for Vannprisen

1. Vannprisen, som er stiftet av de rådgivende ingeniørfirmaer MRIF innen Vann- og Miljøteknikk, er en anerkjennelse for spesiell innsats innen vannrelaterte fagområder. Prisen kan gis til enkeltpersoner, firma, frivillige organisasjoner eller institusjoner. Tildelingen skal gi mulighet for omtale og pressedekning. Prisen skal gis for innsats av vitenskapelig, teknisk, organisasjonsmessig eller administrativ karakter.

2. Prisens totale verdi skal være inntil kr 20 000. Prisen er en kunstgjenstand påført vannprisen og årstall samt et reisestipend på 10.000,-. Med prisen følger også et diplom med årstall, navn på pristager og navn og logo til Norsk vannforening og RIF.

3. Invitasjon til å fremme prisen til kandidater kunngjøres i tidsskriftet Vann, Kommunalteknikk og Teknisk Ukeblad, samt Norsk vannforenings og RIFs hjemmesider. Forslag til kandidater må være innkommet Norsk vannforenings sekretariat senest 31. desember. Forslag til kandidat skal være skriftlig (brev eller e-post) og skal inneholde:

  • Navn på kandidat
  • Presentasjon av kandidaten
  • Begrunnelse for kandidaturet

4. En komité oppnevnt av Norsk vannforening og RIF, bestående av 3 personer avgjør hvem som skal få Vannprisen basert på forutgående behandling og innstilling fra RIFs fagutvalg for Vann- og Miljøteknikk og styret i Norsk vannforening. Ett medlem av komiteen oppnevnes av RIF’s fagutvalg for Vann- og miljøteknikk. De øvrige medlemmer av komiteen oppnevnes av Norsk vannforenings styre. Prisen kan bare tildeles kandidater som er foreslått inneværende år.

5. Forutsatt at det er kommet inn egnede kandidater, skal prisen utdeles hvert år av RIF og Norsk vannforening på et omforent arrangement.