Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikring yter erstatning ved død eller livsvarig invaliditet når skadeårsaken er en ulykkesskade som rammer den forsikrede.

Med ulykkesskade forstås skade på legemet ved en plutselig ytre begivenhet - ulykkestilfelle - uavhengig av forsikredes vilje. Skade på sinnet alene, f.eks. sjokk, anses ikke som ulykkesskade, med mindre det samtidig er oppstått en fysisk skade som medfører livsvarig og erstatningsmessig invaliditet.

Forsikringen kan enten tegnes som en heltids ulykkesforsikring (tjeneste og fritid) eller som en ren fritids ulykkesforsikring. Forsikringsdekningen dekker vanlige fritidsaktiviteter, men gjør unntak for spesielle sportsaktiviteter.

Premien for heltids ulykkesforsikring forutsetter yrke innen kontorrelaterte virksomheter. Utøves et annet yrke, må utvidelse avtales og tilleggspremie betales.

Man kan også medforsikre ektefelle/samboer. Premien for ektefelle vil være den samme som for hovedforsikrede. 

Last ned:

Vilkår ulykkesforsikring.