Sykelønnsforsikring

Sykelønnsforsikring er en forsikring som gir erstatning for differansen mellom utbetalt sykelønn fra Folketrygden (6 G = kr 561.804) og faktisk lønn opp til 12 G (kr. 1.123.608) når sykdom eller ulykkesskade forårsaker minimum 50% arbeidsuførhet.

Det betales ikke erstatning for dødsfall eller varig invaliditet. Forsikringen kan tegnes med 16 eller 30 dagers karenstid. Maksimal erstatningstid er 365 dager inklusive karenstid. Ved nytegning (dvs. at firmaet ikke tidligere har hatt sykelønnsforsikring) gjelder en innledende 30 dagers karenstid. 

Sykelønnsforsikring tegnes av firma for sine navngitte ansatte med lønn høyere enn 6G (kr 561.804). Opphørsalder er 67 år. 

Forsikringsinteressen er differansen mellom 6G og faktisk bruttolønn (ekskl. arbeidsgiveravgift).

Last ned:

Vilkår sykelønnsforsikring.