Sykeavbruddsforsikring

Sykeavbruddsforsikring kan tegnes av næringsvirksomheter for navngitte ansatte / nøkkelpersoner hvis tilstedeværelse har avgjørende betydning for firmaet hva angår virksomhetens inntekter. Forsikringen betaler den avtalte dagpengeerstatning når sykdom eller ulykkesskade rammer den forsikrede og forårsaker hel – 100% – arbeidsuførhet. For delvis arbeidsuførhet betales ikke erstatning. Det betales heller ikke erstatning for dødsfall eller varig invaliditet. Erstatningen utbetales til det firma (forsikringstaker) som har tegnet forsikringen. Maksimal erstatningstid er 365 dager inklusive karenstid som kan være 16 eller 30 dager.

Innen samme firma må forsikringsdekningen være lik for alle forsikrede personer. Høyere summer kan også avtales.Ved tegning av sykeavbruddsforsikring må egenerklæring med helseopplysninger fylles ut. Mindre firmaer er i stor grad avhengig av nøkkelpersoner, og sykelønns- og sykeavbruddsforsikring bør av den grunn være meget interessante for disse firmaene.

LAst ned:

Vilkår sykeavbruddsforsikring.