Personalkasko

RIF Forsikringsservices Personalkasko bygger på Lov om yrkesskadeforsikring, og oppfyller alle kravene i loven. I tillegg er den bygget ut til å gi bedre dekning på flere områder enn en ren yrkesskadeforsikring kan gi.

Ménerstatning blir gitt for varig medisinsk invaliditet. Størrelsen på erstatningen varierer med graden av invaliditet. Erstatning for ervervsuførhet gir erstatning for sannsynlig fremtidig inntektstap, dersom arbeidstakeren blir helt eller delvis arbeidsudyktig.

Dødsfallerstatning er et fast beløp som blir utbetalt til de etterlatte dersom arbeidstakeren dør. 

Dessuten gir forsikringen erstatning ved tapt inntekt og lidt økonomisk tap frem til oppgjørstidspunktet, samt for fremtidige merutgifter.

Erstatningssummen blir fastsatt til et visst antall G, dvs. grunnbeløpet i Folketrygden. Per 1.5.2017 er 1G NOK 93.634. Grunnbeløpet blir justert hvert år. I utgangspunktet varierer erstatningssummen med alderen på arbeidstakeren. Erstatningssummen er høyest i ung alder og minker etterhvert.

Personalkasko kan utvides til å gi tilsvarende dekninger ved mén og ervervs-uførhet som skyldes sykdom i fritid. Premien for denne dekningen varierer etter de ansattes alder. Utbetalingen avhenger av alder og inntekt. Arbeidsuførheten må inntreffe innen utgangen av det året du fyller 65 år. 

Kontakt Anja Salut i RIF Forsikringsservice AS for et tilbud på denne dekningen:

Anja Salut
Tlf: 22 82 35 78
Mobil: 934 45 322
E-post: anja.salut@rif.no

Last ned:

Vilkår personalkasko
Vilkår sykdomsforsikring