Beste masteroppgave

Tidligere vinnere Beste masteroppgave

 

År

Prisvinner McS

Skole

Oppgave

2011 

Magnus Olsen

UMB

Analyse av klimaendringenes virkninger på avløpsnettet i Charlottenlund og Ranheim i Trondheim kommune

2012 

Torstein Dalen

NTNU

Hydraulisk dimensjonering av regnbed i kaldt klima – Risvollan, Trondheim

2013 

Åshild S. Hauso

UMB

Klimaanalyse av biogassproduksjon fra avløpsslam- En livsløpsanalyse av tre avløpsrenseanlegg i Østfold.

2014 

Arve Grinden

NTNU 

Numeric Modeling of Combined Hydraulics and infiltration on Grassed Swales

2015 

Vegar Nordal  

NTNU

Analyse av avskjærende pumpesystem i Trondheim

 

Statutter for prisen ”Beste masteroppgave vann og miljø”

1. Prisen for ”Beste masteroppgave innen vann og miljø” er innstiftet av RIFs ekspertgruppe for vann og miljø og er en anerkjennelse for spesielt god masteroppgave innen temaet nann og miljø
Prisen gis til enkeltpersoner som har innlevert masteroppgave ved et norsk universitet som underviser i Vann og Miljøteknikk. 
Det legges spesielt vekt på at oppgaven skal være nytenkende, ha en nyhetsverdi og at oppgaven er praktisk og nyttig for rådgiverbransjen.

2. Prisens totale verdi skal være inntil kr 10 000,- Med prisen følger også et diplom med årstall, navn på pristager og RIFs logo.

3. Invitasjon til å fremme kandidater til prisen sendes til aktuelle instituttledere og kunngjøres dessuten på RIFs hjemmesider. De ulike instituttene kan fremme inntil 3 kandidater hver. Kandidatene må ha oppnådd karakter A eller B. Frist for å fremme kandidater, mottaker av forslagene samt utdelingssted vil fremkomme av invitasjonen.

Forslag til kandidat skal være skriftlig (brev eller e-post) og skal inneholde:
• Navn på kandidat
• Begrunnelse for kandidaturet
• Selve masteroppgaven

4. RIFs ekspertgruppe avgjør hvem som skal få prisen basert på innstilling fra Instituttene og en selvstendig vurdering basert på utvelgelseskriteriene.

5. Forutsatt at det er kommet inn egnede kandidater, skal prisen utdeles hvert år av RIFs ekspertgruppe.

Vedtatt av RIFs ekspertgruppe for vann- og miljøteknikk, 11. november 2010
Sist revidert av RIFs ekspertgruppe for vann- og miljøteknikk, 8. desember 2011

Statutter for prisen ”Beste bacheloroppgave vann og miljø”

1. Prisen for ”Bacheloroppgave innen Vann og Miljø” er innstiftet av RIFs Fagutvalg for Vann og Miljø og er en anerkjennelse for spesielt god bacheloroppgave innen temaet Vann og miljø. Prisen gis til enkeltpersoner som har innlevert bacheloroppgave relatert til vannforsyning, avløp og/eller vannmiljø ved ingeniørhøyskoler i Norge.
Det legges spesielt vekt på at oppgaven dokumenterer god fagkunnskap og forståelse for faget.

2. Prisens totale verdi skal være inntil kr 10 000,- Med prisen følger også et diplom med årstall, navn på pristager og RIFs logo.

3. Invitasjon til å fremme kandidater til prisen sendes til avdelingslederne ved høyskoler med programfag innen VA-teknikk og kunngjøres dessuten på RIFs hjemmesider. Hver høyskole kan fremme 1 oppgave hver. Både grupper og enkeltpersoner kan nomineres. Kandidatene må ha oppnådd karakter A eller B. Frist for å fremme kandidater, mottaker av forslagene samt utdelingssted vil fremkomme av invitasjonen
Forslag til kandidat skal være skriftlig (brev eller e-post) og skal inneholde:
• Navn på kandidat(er)
• Begrunnelse for kandidaturet
• Selve bacheloroppgaven

4. RIFs ekspertgruppe avgjør hvem som skal få prisen basert på innstilling fra avdelingen og en selvstendig vurdering basert på utvelgelseskriteriene.

5. Forutsatt at det er kommet inn egnede kandidater, skal prisen utdeles hvert år av RIFs ekspertgruppe.