Fagside RIG

RIG innebærer faggruppene geoteknikk og ingeniørgeologi og omfatter:

 

Skredvurderinger

    Skjæringer/fyllinger

    Støttekonstruksjoner

Grunnforsterkning

    Fundamentering

    Peler

Seismisk dimensjonering

    Tunneler og kulverter

 

 

I Norge omhandler geoteknikk generelt bygge- og anleggsarbeider i/på løsmasser, mens ingeniørgeologi omhandler bygge- og anleggsarbeider i/på berg.

Disse faggruppene utfører prosjektering for bygge- og anleggsarbeider på eller under bakken. Det er svært viktig å få disse faggruppene med i en tidlig fase i prosjektet for å få en vurdering av grunnforhold, dybde til berg, bergkvalitet, sprekkesystem i berg, grunnvannsnivå, og seismisk grunntype osv.

Grunnundersøkelser vil være en essensiell informasjon for valg av fundamenteringsmetode for konstruksjoner, stabilisering og sikring av løsmasser/berg og eventuelt sprengning av berg.

Som for øvrige byggeprosjekteringsfag er det egen Eurokodestandard; NS-EN-1997 + NA 2016 «Geoteknisk prosjektering med nasjonalt tillegg NA»  (Eurokode 7) som gjelder for geotekniske prosjekteringsarbeider.

Ekspertgruppen har også under utarbeidelse egen ytelsesbeskrivelse for hva som skal inngå i RIG-prosjektering.