Lenker

Veiledning om tekniske krav til byggverk, Kapittel 13. Miljø og helse
http://dibk.no/no/BYGGEREGLER/Gjeldende-byggeregler/Veiledning-om-tekniske-krav-til-byggverk/?dxp=/dxp/content/tekniskekrav/

NS 8175:2012, Lydforhold i bygninger – Lydklasser for ulike bygningstyper
http://www.standard.no/nettbutikk/sokeresultater/?search=NS+8175

NS 8176:2005, Vibrasjoner og støt - Måling i bygninger av vibrasjoner fra landbasert samferdsel og veiledning for bedømmelse av virkning på mennesker
http://www.standard.no/no/nettbutikk/produktkatalogen/produktpresentasjon/?ProductID=135258

T-1442, Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kld/dok/lover_regler/retningslinjer/2012/retningslinje-stoy-arealplanlegging.html?id=696317

Veileder (M-128) til T-1442:
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2014/Februar-2014/Veileder-til-retningslinje-for-behandling-av-stoy-i-arealplanlegging-T-14422012/

Forurensningsforskriften, del 2. Støy
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2

Arbeidsmiljø
Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier i arbeidsmiljøet
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1358

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1355

Forskrift om utførelse av arbeid
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1357