RIF mener:

Slik gjennomføres NTP på mest mulig effektiv måte

Advarsel, åpne i et nytt vindu. Skriv utE-post

RIF var i møte med samferdselsminister Marit Arnstad 7. mai 2013. Her følger våre råd til henne når det gjelder å få gjennomført NTP på en mest mulig effektiv måte.

1. Forutsigbarhet og helhet
Det er behov for forutsigbarhet både i forhold til finansiering, gjennomføring og jevnt påfyll av prosjekter. Dette gir både økt samfunnsnytte/sparte kostnader og bedre kapasitet. Det er positivt at regjeringen legger opp til i større grad å la fremdriften i prosjektene bestemme bevilgningene, men det bør ikke bare gjelde noen utvalgte prosjekter. Det er behov for å tenke finansiering i forhold til hva som er teknisk og økonomisk optimalt, fremfor å måtte gjøre det beste innenfor de årlige bevilgningene.

RIF er ikke opptatt av OPS, men av prosjektfinansiering. Det er heller ikke riktig at alle prosjekter må være store eller at vi må ha totalentreprise for å få mest vei og jernbane for pengene. For hvert enkelt prosjekt må fremdrift og størrelse vurderes individuelt for å finne riktig entrepriseform og optimal størrelse sett i forhold til kompleksitet og andre forhold som massebalanse og hva som er den dimensjonerende strekningen.

2. Kapasitet
Som beskrevet i NTP om entreprenørbransjen, er også rådgiverbransjen i høyeste grad både lokal, nasjonal og internasjonal gjennom våre utenlandske samarbeidspartnere og/eller søster-/moderselskaper. Totalt sett er det mellom 20 000-40 000 rådgivere som til en hver tid arbeider innen infrastruktur/transport i disse selskapene. Gjennom å utnytte denne kompetansen og fleksibiliteten i kapasiteten kan norske selskapers leveranse/kapasitet økes vesentlig. Rådgiverne konkurrer også i utlandet om internasjonale oppdrag på andre områder som bla. vannkraft, vind, olje og gass, og ønsker selvsagt internasjonale aktører velkommen.

Det er likevel behov for å ha et bevisst forhold til hvordan sikre at Norge også vil ha et lokalt og nasjonalt anleggsmarked i fremtiden. Vi og resten av anleggsnæringen er viktig for distriktene og vi er i høyeste grad lokale. Det er mange fordeler ved dette ved at vi kan de lokale forhold, norske lover og det norske planregime. Vi ønsker at norske aktører får mulighet til å sitte i førersetet og inngå partnerskap eller henter inn utenlandsk kompetanse og kapasitet slik vi gjorde i olje- og gassnæringen. Benytt oss til å styre og inngå partnerskap. Det er ledig kapasitet blant rådgiverne i dag.

3. Effektive planprosesser
RIF har tidligere utarbeidet en rapport til Statens vegvesen og Jernbaneverket. De viktigste grepene:
• Endre innsigelsesregimet (få inn og avklare innbyrdes interessekonflikter på et tidligere stadium)
• Sette frist for når klagebehandling skal være ferdig hos Fylkesmannen eller departement
• Sett av "tiltakspott" for gode avbøtende tiltak i stedet for at dette blir en lang forhandlingsprosess mellom statlig etat og planmyndighet (les: kommunen)
• Bedre prosesstyring og beslutningsdyktighet. Få alle interesser inn tidlig og bli enig om målbilde. Å styre planprosesser er en egen kompetanse. Sett sluttdato for planprosesser og styr etter denne.

4. Fagetatene
RIF ønsker sterke, kompetente og beslutningsdyktige fagetater. JBV og SVV bør fortsette å rendyrke byggherrerollen, men det betyr ikke at de skal kun ha kompetanse på kroner og lovverket. De må kunne forstå hva de skal bestille. De må kunne drift. Da vet de hva de skal etterspørre. Krevende og kompetente byggherrene får det beste ut av markedet.

5. Veien videre – sikre nødvendige vilkår for næringen
Næringen besitter verdifull kompetanse om hva som er de beste virkemidlene og tiltakene for få til effektiv gjennomføring med bærekraftige, innovative løsninger til lavest mulig livsykluskostnader. RIF deltar sammen med resten av næringen i en policygruppe med Jernbaneverket og Statens vegvesen for gi våre innspill til etatene. Dette er positivt og bør videreføres. Det er likevel behov for å se på de politiske virkemidlene for sikre nødvendige vilkår. RIF vil derfor foreslå at vi samler næringen/hele verdikjeden til en arbeidsgruppe som kan jobbe videre med dette temaet inn mot statsråden/departementet.

Liv Kari, 08.05.13

Viktig oppdatering av de rikspolitiske retningslinjene for samordnet areal og transport

Advarsel, åpne i et nytt vindu. Skriv utE-post

I et felles innspill sier Arkitektbedriftene og RIF at det er viktig og naturlig å oppdatere de rikspolitiske retningslinjene (RPR) for areal og transport. RIF og Arkitektbedriftene mener det er riktig å fremme boligutvikling i tiden framover, men mener det blir feil å gi bolig en særstilling i retningslinjene. Det er riktigere å fokusere på god byutvikling og transport, fremfor boliger isolert.

Etter dialog med Kommunal- og regionaldepartementet og Miljøverndepartementet har Arkitektbedriftene i Norge og RIF sendt inn et felles innspill om oppdateringen av de rikspolitiske retningslinjene for samordnet areal og transport. Innspillet er basert på medlemsbedriftenes erfaring med bruken av rikspolitiske retningslinjer og de dilemmaene de møter når de bistår lokale og regionale planmyndigheter, transportetater og utbyggere.

Viktig å oppdatere
Det er både viktig og naturlig å oppdatere de rikspolitiske retningslinjene (RPR) for areal- og transport. Dette først og fremst fordi det har skjedd store lovmessig endringer siden retningslinjene ble utarbeidet i 1993. Vi har fått en ny Plan og Bygningslov samt Naturmangfoldloven.
Dagens rikspolitiske retningslinjer er dessuten basert på løsninger for bebyggelse av nye arealer utenfor sentrum, mens i dag skjer derimot nesten all utviklingen i form av fortetting innenfor eksisterende bebyggelse.

Dette reiser helt andre type spørsmål om høyder, utsikt, uteområdekrav, tetthet, blandede formål, mer åpne markedsrettede planer og disse er dårlig håndtert dagens retningslinjer. For å kunne ivareta på behovet for god bokvalitet, klimaendringer, transportbehovet og presset på byområder og kultur- og naturverdier, er det også viktig at retningslinjene tar med seg disse utfordringene og gjør klarere avveininger mellom ulike interesser for pressområdene.

Direkte intensiver er bedre enn retningslinjer
Både RIF og Arkitektbedriftene mener det er riktig å fremme boligutvikling i tiden framover, men mener det blir feil å gi bolig en særstilling i retningslinjene. For å fremme boligbygging er det bedre og mer effektivt å bruke direkte intensiver, slik Boligmeldingen skisserer, enn å ta dette med i de rikspolitiske retningslinjene, som omfatter mange flere langsiktige og utfordrende problemstillinger enn boligspørsmålet alene. Det som derimot er viktig, er at belønningsordninger videreutvikles som strategi i retningslinjene og at de er tydelige i sin avveining mellom de ulike samfunnsinteressene. Arkitektbedriftene og RIF mener det er riktigere å fokusere på god byutvikling og transport fremfor boliger isolert.

Staten må også skjerpe seg
Arkitektbedriftene i Norge og RIF mener RPR må fremme regionalt samarbeid tydeligere. Vi ser i dag en betydelig utfordring i at statlige og regionale virksomheter ikke lokaliseres slik at de bidrar positivt til en samordnet areal- og transportplanlegging. Retningslinjene bør derfor styrkes slik at trafikkgenererende og arbeidsintensive offentlige virksomhet må plasseres i nærheten av eksisterende kollektivknutepunkt, sentrumsområder og infrastruktur og dermed bidra til å styrke byer og tettsteder.

Innsigelsesmyndighetene har dessuten vist at de i liten grad har klart å samordne seg. RIF og Arkitektbedriftene er derfor opptatt av at det kommer inn et konkret krav i retningslinjene om samordning mellom innsigelsesmyndighetene.

Stedlige kvaliteter må ivaretas
Det er viktig at stedlige kvaliteter videreutvikles og ivaretas. Alle viktige kvaliteter og vern av kultur- og naturverdier må veies opp mot potensiell sentrumsutvikling og fortetting. Byveksten er i dag sterk, så det viktigste dokumentet som omhandler areal- og transportplanlegging må ta for seg byvekst i pressområder.

Egil Skavang, adm. dir. Arkitektbedriftene i Norge
Liv Kari Skudal Hansteen, adm. dir. RIF

03.05.13
 

NTP: Fornuftige grep, men fortsatt behov for mer penger

Advarsel, åpne i et nytt vindu. Skriv utE-post

I nasjonal transportplan 2014-2023 ønsker regjeringen å legge til rette for mer effektive planleggingsprosesser, mer sammenhengende utbygging og en tilstrekkelig og forutsigbar finansiering. Dette er grep RIF tidligere har foreslått, og etter vår mening er det den beste måten å utnytte hver samferdselskrone på.

I 2010 og 2011 konkluderte RIF i sin “State of the Nation” rapport at vedlikehold har vært nedprioritert.

Regjeringen møter dette med å sette av mer penger til vedlikehold, noe som vil bidra til å bremse forfallet.

Dette er viktig grep, men RIF-gjennomgangen viser at det fortsatt ikke er satt nok midler til sikre alle samfunnets investeringer og verdier på vei og jernbane.

I RIF rapporten fra 2012 om “Effektivisering av plan- og beslutningsprosesser” redegjorde RIF flere mulig grep for å effektivisere planprosessene og dermed få investeringsprosjektene raskere gjennomført.

Det at regjeringen nå vil halvere planleggingstiden ved å ta grep som RIF tidligere har foreslått, er meget positivt. Som RIF utredningen “Bygging av E18 Vestfold” viser, kunne E18 gjennom Vestfold vært bygget både raskere og billigere hvis strekningen hadde vært fullfinansiert fra dag én. Dette budskapet har også regjeringen tatt inn over seg. I NTP er det kommet inn et eget punkt om forutsigbar finansiering og rasjonell gjennomføring. Det viktigste grepet er at finansieringer skal ta hensyn hva som er som er teknisk og økonomisk optimalt, fremfor at finansieringstakten legger begrensninger for dette.

Også det at regjeringen nå legger vekt på mer sammenhengende utbygging av lengre strekninger for å få til bedre ressursutnyttelse er positivt, men RIF savner bl.a. utbygging av Oslotunnelen.

Fullføring av innerstrekningene på Intercity-prosjektet innen planperioden ser vi som svært positivt. Det er dessuten positivt at det settes av 1,5 mrd kroner til planlegging og oppstart av Ringeriksbanen, men RIF er bekymret for hvordan dette følges opp, så lenge NTP skal revideres allerede om fire år. Det at Ringeriksbanen tidligere både har blitt tatt inn og ut av NTP, illustrerer noe av uforutsigbarheten med ved å ha en samferdselsplan som ikke er økonomisk forpliktende.

Forutsigbarhet og langsiktighet er helt sentralt for å utnytte ressursene på best mulig måte.

RIF mener at NTP burde hatt et 50-årsperspektiv, på linje med pensjonsreformen, og også være mer økonomisk forpliktende.

RIF og resten av anleggsbransjen har vist at våre nasjonale rådgiver- og entreprenørfirmaer i samarbeid med utenlandske aktører kan planlegge og bygge større volum enn i dag. RIF ser en samlet bygg- og anleggsnæring som står klar til å ta fatt på nye viktige samfunnsoppgaver, og som jobber kontinuerlig med forbedring, for at samfunnet skal kunne få mest mulig nytte for hver krone som går til samferdselstiltak.

Les hele RIFs høringsuttalelse til NTP 2014-23.

Liv Kari 12.04.13
 

E18 i Vestfold kunne vært ferdig i 1998

Advarsel, åpne i et nytt vindu. Skriv utE-post

En RIF-rapport viser at lappeteppet E18 gjennom Vestfold, påbegynt i 1993, ferdig i 2017, kunne vært ferdig i 1998. Store summer og mange liv kunne vært spart med sammenhengende i stedet for klattvis utbygging.

- 7 mrd kr kunne vært spart, sier Sverre Sundfær fra Rambøll, en av ekspertene som står bak rapporten. - Trolig kunne besparelsene vært enda større, hvis man ser det store bildet, påpeker RIFs adm. dir. Liv Kari Skudal Hansteen.

Saken ble presentert på TV2 21 mars 2013.

Les hele rapporten om bygging av E18 i Vestfold.

Liv Kari 21.03.13

RIF fornøyd med innovasjonsstrategi

Advarsel, åpne i et nytt vindu. Skriv utE-post

Regjeringen har lagt frem Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser. Vi er fornøyd med at strategien er kommet, og at så mange av innspillene våre er tatt med.

Rådgivende Ingeniørers Forening har deltatt i referansegruppen i dette arbeidet. RIF har vært opptatt av at potensialet for innovasjon innenfor rammen av regelverket kan utnyttes bedre enn i dag. Gjennom innovasjon kan bygg- og anleggsnæringen bidra til at vi finne nye gode løsninger for samfunnet.

Mange av RIFs innspill er med
Vi er derfor meget fornøyd med at det er kommet en strategi for innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser, og at så mange av innspillene våre er tatt med. Det at myndighetene nå har en bevisst strategi for å få til økt innovasjon i offentlige innkjøp, er første skritt. Det er også positivt at fokus i strategien er like mye de alminnelige innkjøpene, og hvordan innkjøpspraksis systematisk kan gjøres mer innovasjonsfremmende, som de enkeltstående og usedvanlig store eller kompliserte anskaffelsene.

RIF ønsker krevende bestillere
Noe av det viktigste for RIF var å sette søkelyset på at innkjøpskompetansen hos det offentlige er variabel. Vi ønsker krevende og kompetente bestillere, og ser det som en forutsetning for å få til gode og innovative løsninger. Vi er derfor glade for at kompetansehevende tiltak hos offentlige innkjøpere står helt sentralt i strategien.

Vil dele anskaffelsesrisiko
RIF ga også innspill på at anskaffelsesrisikoen bør deles mellom leverandør og etterspørrer, noe som er tatt med i strategien. Hvis ikke denne risikoen fordeles bedre, frykter vi at innovative løsninger ikke når frem og kjente løsninger foretrekkes. Derfor er vi glade for at strategien legger opp til at anskaffelsesrisikoen skal fordeles mellom leverandør og etterspørrer. I strategien tar departementene til orde for at standardkontrakter kan brukes for å fordele risikoen på en god måte.

Nye møteplasser
Møteplasser for aktører i bygg- og anleggsnæringen er viktig for å få til bedre prosesser og mer innovasjon. RIF ga i sitt innspill til strategien uttrykk for at det er behov for nye arenaer, i tillegg til å videreutvikle de eksisterende. Det er gledelig å se at RIF har blitt hørt på dette området også, og at strategien gjør det klart at offentlige virksomheter skal ha god dialog med markedet.

I tillegg til dette mener RIF det også er viktig at anskaffelsesreglene forenkles, at tildelingskriteriene dreies mot kvalitet og at man i større grad åpner for regningsarbeid som etter RIFs mening vil fremme innovasjon.

Liv Kari, 15.02.13
 

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Følg oss på Facebook

Følg oss på Twitter

Følg oss på LinkedIn

Instagram